[Financování oprav památek]

Dotační programy na opravu památek ČR

Peníze na opravdu nejen sakrálních památek v ČR lze získat několika cestami. Jednou z nejčastějších je podáním žádosti v rámci dotačních programů jednotlivých ministerstev ČR. Primárně se jedná o ministerstvo kultury, a možná trochu překvapivě, i ministerstvo zemědělství. Ty přijímají nejvíce žádostí o finanční prostředky z dotačních titulů. Představíme si tyto finanční toky blíže.

Ministerstvo zemědělství

V počátku letošního roku byla ministerstvem kupříkladu vyhlášena dotace finančních prostředků na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Finanční prostředky se rozdělovaly celkem do čtyř podprogramů. Příjem žádostí byl ukončen k 30.9.2016.

Mezi typy podporovaných aktivit se řadily opravy a údržby historických zemědělských strojů, stávajících kulturních prvků krajiny nebo například vytváření nových míst pasivního odpočinku. U posledního bodu, tj. vytváření nových míst pasivního odpočinku, však probíhaly důsledné kontroly v jeho realizaci. Byly zde podněty k tomu, tyto místa slouží osobnímu užívání nebo dokonce podnikatelské činnosti.

Jinak řečeno, ministerstvo muselo provádět kontroly, zda za peníze poskytnuté z dotace na obnovu českého venkova si například nějaká fyzická osoba nepostavila altánek nebo si neopravila chatu či hájovnu k letní rekreaci a ryze vlastnímu užitku. Takto využité finanční prostředky by v případě usvědčení museli být danou fyzickou či právnickou osobou navráceny v plné výši. Navíc by daná osoba musela zaplatit finanční pokutu.

V rámci podmínek pro udělení dotace byla také stanovena horní hranice výše dotace, tj. kolik procent z celkového objemu peněz může subjekt, který si podal dotaci, získat. U všech čtyř podprogramů to bylo 70 %. Minimální hodnota dotace činila 15 000 Kč, maximální hodnota pak 700 000 Kč.

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury pro letošní rok 2016 vypsalo šest dotačních programů, které se týkají poskytování finančních prostředků na opravy nejen sakrálních památek. Pro ilustraci uvádíme dva vybrané programy.

1. Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury uvolňuje peníze prostřednictvím tohoto programu každý rok. Pokud má obec nižší status, než je ORP, je nutná svou žádost o dotaci podat prostřednictvím své spádové obce se statusem ORP. Finanční prostředky z tohoto programu mají svůj přesně definovaný účel.

Mohou se investovat do nemovitých kulturních památek, které:

Výjimku mají kupříkladu varhany nebo oltáře v kostelech. Musí se však jednat o kulturní památky pevně spojené se stavbou.

Minimální vlastní vklad žadatele musí být 10 %, neboli 50 000 Kč. Finanční příspěvek také nelze kombinovat s příspěvkem z ostatních programů Ministerstva kultury.

1. Program záchrany architektonického dědictví

Tento finanční příspěvek je poskytován jako účelová dotace ze státního rozpočtu. Z něj je určován balík peněz, který jako celek připadne na obnovu památek v rámci tohoto celého programu. Děje se tak opětovně každým rokem.

Na dotace mají nárok projekty, které se snaží o zachování a obnovu architektonického dědictví zejména nadregionálního významu. Sem řadíme hrady, zámky, historické tvrze, kostely, městské památky, aj.

Důležitým kritériem je také typ příjemce, který může o dotaci požádat. Jsou pouze dva typy příjemců. Organizace zřizované ministerstvem kultury anebo ostatní vlastníci kulturních památek.

Příjemci tohoto typu finanční podpory se najdou ve všech okresech a krajích ČR. Kupříkladu v roce 2013 byla podpořena obnova architektonických památek částkou 103 720 000 Kč. Jak již bylo napsáno, výše této částky se odvíjí z odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok. A samozřejmě záleží také na kondici ekonomiky státu, tedy na příjmech a výdajích celého státního rozpočtu.


praha

brno

olomouc

ostrava

plzeň

liberec

ústí nad labemFinancování památek